Wykorzystanie CLIL oraz technologii informacyjnej na lekcjach matematyki.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Autor: mgr Anna Kaczmarek

Temat: Wykorzystanie CLIL oraz technologii informacyjnej na lekcjach matematyki.

Przedmiot: matematyka

Rodzaj innowacji: metodyczna

Realizator: Anna Kaczmarek

Data wprowadzenia: wrzesień 2018 r.

Data zakończenia: czerwiec 2019 r.

I. Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas VI b i c. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji matematyki co najmniej 2 razy w tygodniu- TIK, natomiast CLIL na każdej lekcji przedmiotu.

II. Opis innowacji:

Prezentowana innowacja pedagogiczna powstała na podstawie obserwacji i diagnozy zapotrzebowania uczniów na skuteczną komunikację w języku angielskim oraz poprawę umiejętności technologicznych uczniów i nauczycieli.

Wielu spośród uczniów naszej szkoły ma kłopot z motywacją do nauki języka angielskiego oraz matematyki, nie widząc korelacji pomiędzy tymi przedmiotami oraz postrzegając angielski jako trudny przedmiot szkolny, a nie jak narzędzie, które jest potrzebne do komunikacji we współczesnym świecie. Nasza szkoła znajduje się w dużej mierze w środowisku, w którym uczniowie mają utrudniony dostęp do szkół językowych oraz nie mają możliwości uczestniczenia w prywatnych lekcjach. Wielu z nich potrzebuje dodatkowej motywacji do nauki i możliwości lepszego startu w dorosłe życie. Innowacja zakłada podniesienie kompetencji językowych oraz logiczno-matematycznych uczniów.

W roku 2017/2018 szkoła przystąpiła do projektu Erasmus + „Otwórz się na zmiany- nowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie” w trakcie którego odbyło się szkolenie obejmujące m.in. tematykę związaną z CLIL oraz wprowadzeniem elementów technologii informacyjnej na lekcjach. Niniejsza innowacja jest więc także elementem wprowadzenia założeń projektu Erasmus + w życie szkoły.

III. Adresaci innowacji pedagogicznej:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VI b oraz VI c Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach. Oprócz uczniów innowacja przeznaczona jest jako ewentualna pomoc dla nauczycieli matematyki, którym pomoże w zaplanowaniu zajęć, doborze odpowiednich materiałów, metod i technik pracy wprowadzających elementy CLIL oraz TIK. Innowacja zakłada również współpracę z rodzicami w tym lekcje otwarte.

IV Założenia metodyczne

Metody realizacji innowacji zostaną dostosowane do preferencji uczniów i ich typów uczenia się: kinestetycznego, słuchowego i werbalnego poprzez uwzględnienie różnorodnych form, technik i środków nauczania, takich jak: praca indywidualna, w parach, w grupach, projekty edukacyjne, a także zastosowanie zabaw rozwijających język oraz TIK podczas lekcji matematyki. Ponadto często stosowane będą metody aktywizujące, mające motywować ucznia do podjęcia próby komunikacji w języku angielskim. Metody te pozwolą na rozwój kompetencji takich jak organizowanie i ocenianie własnej pracy, twórcze rozwiązywanie problemów, współpraca w grupie, wykorzystanie informacji źródłowych, efektywne posługiwanie się narzędziami TIK oraz skuteczna komunikacja zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim.

V. Cele innowacji

Cele główne:

 • Poprawa komunikacji w języku angielskim,
 • Rozwój umiejętności matematycznych oraz zastosowania matematyki w życiu.
 • Rozwój umiejętności zastosowania technologii informacyjnej przez uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
 • kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki po polsku i po angielsku,
 • doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów,
 • rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia, wzajemnej pomocy i działania w grupie,
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie,
 • rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości oraz autokorekty,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości w komunikacji w języku angielskim,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji w internecie,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z programów komputerowych.

VI. Sposób wprowadzenia innowacji

Nauczyciel będzie na bieżąco, samodzielnie bądź z uczniami przygotowywał słownictwo potrzebne do wprowadzenia terminologii matematycznej po angielsku na lekcjach. Słownictwo będzie utrwalane poprzez krzyżówki, gry, pytania itp. Na początku lekcji odbędzie się runda pytań np. z tabliczki mnożenia, zamiany ułamków itp. w języku angielskim. Uczniowie będą zachęcani do odpowiadania w języku angielskim, ale będą mieli także możliwość odpowiedzi w języku polskim. Nauczyciel będzie zachęcał do zadawania pytań w języku angielskim oraz pomagał uczniom w formułowaniu ich. W czasie trwania projektów uczniowie będą zachęcani do wykorzystywania TIK oraz języka angielskiego w czasie prezentacji i przygotowania zadań. W czasie lekcji technologia TIK będzie wykorzystywana w postaci podręczników multimedialnych, prezentacji, programu GEOGEBRA, gier matematycznych w języku angielskim oraz innych programów pomocnych w prowadzeniu lekcji.

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • ankietę dotyczącą poziomu zadowolenia uczniów oraz rodziców z udziału w innowacji,
 • rozmowy z rodzicami oraz uczniami na bieżąco służące efektywnemu wprowadzaniu innowacji,
 • nauczyciele angielskiego będą monitorować umiejętności komunikacyjne uczniów oraz przeprowadzą na koniec roku szkolnego 2018/2019 test umiejętności komunikacyjnych,
 • analiza wyników ankiety, rozmów, wyniki testów testu umiejętności komunikacyjnych oraz wyników klasyfikacji oraz testów z projektu Lepsza Szkoła pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. W rezultacie zostaną wyciągnięte wnioski, które pozwolą na zaplanowanie pracy raz ewentualną modyfikację metod. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Otrzymane wyniki zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

 1. Dla szkoły:
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki dbającej o rozwój uczniów,
 • podniesienie wyników nauczania w zakresie matematyki i języków obcych,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.
 1. Dla uczniów:
 • lepsze przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej i dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • rozwój językowy oraz technologiczny,
 • uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł,
 • zwiększenie szans na osiągnięcie wysokich wyników,

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze znajomości języka angielskiego oraz posługiwania się technologią informacyjną. Wprowadzenie innowacji w zakresie matematyki pozwoli także uczniom na zdobycie umiejętności stosowania tej wiedzy
w sytuacjach typowych i praktycznych. Innowacja będzie mieć na celu również wspomaganie pracy mediami, zaktywizowanie uczniów w procesie kształcenia matematycznego oraz językowego, wdrożenie uczniów do większej samodzielności i kreatywności w uczeniu się oraz ukazanie uczniom edukacyjnej wartości wykorzystania różnorodnych mediów.