Discovering English- innowacja komunikacyjna na języku angielskim.

TEMAT: Discovering English” rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych.

AUTOR I REALIZATOR: mgr Joanna Komarnicka

OKRES REALIZACJI: rok szkolny 2018/2019

MIEJSCE INNOWACJI: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ADRESAT INNOWACJI: klasa V A

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

1. ZAŁOŻENIA:

Prezentowana innowacja metodyczna oparta jest na programie nauczania języka angielskiego zgodnego z nową podstawą programową obowiązującą od 1 września 2017 dla 8-letniej szkoły podstawowej.

2. ZAKRES INNOWACJI:

Innowacja pedagogiczna Discovering English” rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych skierowana jest do uczniów klasy V A Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Proponowana innowacja ma na celu zainteresować i zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, a także poszerzyć wiedzę uczniów o zagadnienia kulturoznawcze krajów anglojęzycznych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów, prezentacji, filmów. Jednym z elementów zaplanowanych działań będzie możliwość realizacji krótkich projektów współpracy międzynarodowej i krajowej e-Twinning za pośrednictwem technologii komunikacyjnych i informacyjnych nawiązujących do omawianych na lekcjach tematów. Inspiracją proponowanej innowacji była również możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym w Edinburgh School of English w Szkocji dzięki programowi Erasmus+, na którym dowiedziałam się jak w bardziej kreatywny i nowatorski sposób prowadzić zajęcia i uczyć języka angielskiego.

3. CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

– rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim;

kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury;

– nawiązanie nowych znajomości poprzez realizację projektów e-Twinning w ramach współpracy ze szkołami w Europie;

– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

– rozwijanie kompetencji językowych szczególnie jeżeli chodzi o umiejętność mówienia, słuchania i czytania w języku angielskim;

– przygotowanie uczniów do konkursów językowych organizowanych w szkole i poza nią, w tym również o tematyce kulturowej;

– poszerzanie kompetencji językowych tak, aby uzyskali jak najlepsze wyniki na Sprawdzianie Ósmoklasisty;

rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe;

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

– podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego;

– kształtowanie kreatywności u uczniów;

– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka.

Cele szczegółowe:

uczeń posiada wiedzę o kulturze, literaturze i historii współczesnej krajów anglojęzycznych;

potrafi korzystać z różnorodnych narzędzi TIK w celu poszerzania swojej wiedzy o języku angielskim, przygotowywania prezentacji, tworzenia różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych;

korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, słowników, broszur, gazet, mediów, Internetu) oraz dokonuje selekcji zdobytych informacji;

potrafi współdziałać w grupie;

rozumie teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać konkretne informacje w tekście czytanym;

– potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę w kontaktach z rówieśnikami z Europy;

posiada umiejętność poprawnej wymowy;

ma bogate słownictwo, którego zakres umożliwia mu prowadzenie rozmowy na różne tematy, w tym kulturowe osadzone w realiach życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych;

– posiada swobodę rozumienia wypowiedzi w języku angielskim, potrafi wyszukać konkretne informacje w tekście słuchanym oraz rozumie kontekst wypowiedzi;

– osiąga poziom skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie;

łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angielskim, dzięki filmom i prezentacjom w języku angielskim.

4. METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:

Istotnym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim oraz wykorzystywanie technologii informatycznej tak, aby zwiększyć jakość prowadzonych zajęć oraz aby stworzyć możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów. Aby w jak najlepszym stopniu zrealizować cele innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy:

– burza mózgów (zgłaszanie pomysłów, analiza pomysłów, weryfikacja poprawności przez zastosowanie w konkretnej sytuacji)

– metoda projektu (wykonywanie przez uczniów różnych zadań obejmujących daną partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania i prezentację danego tematu lub zagadnienia)

– metoda pokazowa (oglądanie filmów i bajek kulturowych, które przedstawiają współczesne realia danego kraju, korzystanie ze stacji: BBC, Discovery itp.)

– mapa pojęciowa (przedstawienie różnego rodzaju zagadnień i problemów z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp.)

– gry i zabawy dydaktyczne (quizy, krzyżówki, kalambury, wykorzystanie gier planszowych (Memory Game, Bingo), gry dostępne w Internecie itp.)

– nauka przez piosenki (praca z piosenką, nauka słówek i zwrotów, wspólny śpiew celem zapamiętania poznanego słownictwa i doskonalenia wymowy)

– praca ze słownikami

– metoda komunikatywna (zajęcia będą przyjmować często formę pracy w parach lub grupach, które będą wymagać negocjacji i kooperacji między uczniami, rozwiązywanie zadań opartych na płynności mówienia, odgrywanie ról (role-plays), podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe)

– metoda audiolingwalna (prezentowanie nowego materiału w formie dialogów, naśladowanie i zapamiętywanie całych fraz i zdań, gramatyka uczona metodą indukcyjną, nauka słownictwa w kontekście, używanie CD oraz pomocy wizualnych)

– metoda ćwiczeniowa (rozwijanie umiejętności językowych i leksykalnych z wykorzystaniem stron internetowych dla uczących się języka, komputerowych programów edukacyjnych, tablicy multimedialnej, uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw dla uczących się języka)

– techniki dramowe (przygotowywanie dialogów, scenek dramowych, mini inscenizacji, które będą utrwalać używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach)

– techniki multimedialne (Internet, komputerowe programy edukacyjne, Learning Apps, DVD, tablica multimedialna, prezentacje: Power Point, Smilebox, Paint 3D, Microsoft Office itp.)

– lektura i redagowanie autentycznych tekstów w języku angielskim (książki elektroniczne: e-booki, książki, opowiadania, krótkie historyjki, gazety, broszury, ulotki, piosenki, materiały internetowe z wydawnictw Oxford, Cambridge i Pearson, czytanie literatury dziecięcej w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers – uproszczonych lektur obcojęzycznych itp.)

– nasza gazetka (wykonywanie prac plastycznych, projektów, plakatów, map mentalnych do zaprezentowania na ściennej gazetce językowej)

Formy pracy:

– praca z całą klasą;

– praca w grupie;

– praca w parach;

– praca indywidualna.

Dodatkowo w ramach innowacji, uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu. Rezultaty ich pracy (np. w formie plakatów, prezentacji multimedialnych, zagadek dla innych uczniów itp.) będą umieszczane na stronie internetowej oraz prezentowane na gazetkach klasowych i szkolnych.

5. OCZEKIWANE EFEKTY:

– wzrost świadomości międzykulturowej,

– umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego,

– łatwość w rozumieniu filmów w języku angielskim,

– wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie,

– posługiwanie się bogatym słownictwem,

– umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku obcym, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

6. EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą:

– stopień realizacji programu innowacyjnego

– efektywność metod, technik i form pracy na zajęciach

– atrakcyjność programu dla uczniów

– użyteczność programu dla jego uczestników

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

– obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowanie i poziom zainteresowania

– rozmowy z uczniami

– konsultacje z rodzicami

– analiza postępów i osiągnięć uczniów

– ankieta skierowana do uczniów

W czasie trwania innowacji Discovering English” rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych będzie prowadzona dokumentacja, na podstawie, której będzie można podsumować wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Na bieżąco prowadzona będzie także obserwacja pracy i postępów uczniów.

Wyniki ewaluacji opracowywać będzie nauczyciel języka angielskiego pod koniec roku szkolnego. Analiza wyników ewaluacji rocznej będzie ważną informacją zwrotną dla prowadzącego, na temat celowości tego rodzaju innowacji a także pozwoli dowiedzieć się jakie realne postępy nastąpiły u uczniów. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w formie sprawozdania, z którym zapoznani zostaną uczniowie, ich rodzice, rada pedagogiczna, organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę.