English in modern class- innowacja pedagogiczna na języku angielskim

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEMAT:English in modern class” (Angielski w nowoczesnej klasie) – komunikacja i technologia informatyczna na języku angielskim.

AUTOR I REALIZATOR: mgr Anna Komarnicka

OKRES REALIZACJI: rok szkolny 2018/2019

MIEJSCE INNOWACJI: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

ADRESAT INNOWACJI: klasa VI A

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

  1. ZAŁOŻENIA:

Prezentowana innowacja metodyczna oparta jest na programie nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI zgodnego z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego.

  1. ZAKRES INNOWACJI:

Innowacja pedagogiczna English in modern class” – komunikacja i technologia informatyczna na języku angielskim skierowana jest do uczniów klasy VI A Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Inspiracją proponowanej innowacji była możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym w Edinburgh School of English w Szkocji dzięki programowi Erasmus+, na którym dowiedziałam się jak w bardziej kreatywny i nowatorski sposób prowadzić zajęcia i uczyć języka angielskiego. Proponowana innowacja ma na celu zainteresować i zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, który we współczesnym świecie jest szansą na lepszą przyszłość i daje wiele różnych i ciekawych możliwości. Innowacja ta pozwoli uczniom łatwiej i szybciej uczyć się języka obcego poprzez nacisk na poszerzenie zasobu słownictwa i zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i tych dotyczących technologii informatycznej. Dzięki atrakcyjnej formie zajęć i różnorodnych metodach i formach pracy uczniowie będą rozwijać swoje zdolności językowe, w tym w szczególności: mówienie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie.

  1. CELE INNOWACJI:

Cele ogólne:

– rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim

– podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego

– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka

– doskonalenie umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem i pisania)

rozwijanie kompetencji językowych, w szczególności umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji

– rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi

– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

– rozwijanie zainteresowań uczniów krajami anglojęzycznymi

– rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i tolerancji wobec innych kultur

– kształtowanie kreatywności u uczniów

– poszerzanie kompetencji językowych tak, aby uzyskali jak najlepsze wyniki na Sprawdzianie Ósmoklasisty

– rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

Cele szczegółowe:

– uczeń zna środki językowe (leksykalne, gramatyczne, ortograficzne oraz fonetyczne), które umożliwiają mu komunikację w zakresie takich tematów jak: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody

– rozumie i tworzy wypowiedzi ustne i pisemne na wyżej wymienione tematy

– poszerza swój zasób słownictwa oraz doskonali umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez możliwość korzystania z autentycznych tekstów w języku angielskim (książki, gazety, broszury, ulotki, piosenki, materiały internetowe)

– rozwija swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie filmów i bajek kulturowych, które przedstawiają współczesne realia danego kraju

– kształtuje umiejętności językowe w taki sposób, aby mógł reagować w prostych sytuacjach dnia codziennego

– zna różne strategie komunikacyjne pomocne w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)

– rozwija umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji (np. Internet, książki, słowniki, encyklopedie itd.)

– rozwija umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz różnych narzędzi TIK (opracowywanie prezentacji: Paint 3D, Power Point, Smilebox, Microsoft Office, używanie komputerowych programów edukacyjnych, Learning Apps itp.)

– rozwija swoje zainteresowania związane z inną kulturą, tradycjami i zwyczajami, jakie panują w krajach anglojęzycznych

  1. METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:

Kluczowym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności efektywnego, swobodnego i poprawnego komunikowania się w języku angielskim oraz wykorzystywanie technologii informatycznej tak, aby zwiększyć jakość prowadzonych zajęć oraz aby stworzyć możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów. Aby w jak najlepszym stopniu zrealizować cele innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy:

– metoda komunikatywna (zajęcia będą przyjmować często formę pracy w parach lub grupach, które będą wymagać negocjacji i kooperacji między uczniami, rozwiązywanie zadań opartych na płynności mówienia, odgrywanie ról (role-plays), podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe)

– metoda audiolingwalna (prezentowanie nowego materiału w formie dialogów, naśladowanie i zapamiętywanie całych fraz i zdań, gramatyka uczona metodą indukcyjną, nauka słownictwa w kontekście, używanie CD oraz pomocy wizualnych)

– techniki dramowe (przygotowywanie dialogów, scenek dramowych, mini inscenizacji, które będą utrwalać używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach)

– techniki multimedialne (Internet, komputerowe programy edukacyjne, Learning Apps, DVD, tablica multimedialna, prezentacje: Power Point, Smilebox, Paint 3D, Microsoft Office itp.)

– metoda ćwiczeniowa (rozwijanie umiejętności językowych i leksykalnych z wykorzystaniem stron internetowych dla uczących się języka, komputerowych programów edukacyjnych, tablicy multimedialnej, uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw dla uczących się języka)

– metoda pokazowa (oglądanie filmów i bajek kulturowych, które przedstawiają współczesne realia danego kraju, korzystanie ze stacji: BBC, Discovery itp.)

– lektura i redagowanie autentycznych tekstów w języku angielskim (książki elektroniczne:

e-booki, książki, opowiadania, krótkie historyjki, gazety, broszury, ulotki, piosenki, materiały internetowe z wydawnictw Oxford, Cambridge i Pearson, czytanie literatury dziecięcej w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers – uproszczonych lektur obcojęzycznych itp.)

– metoda projektu (wykonywanie przez uczniów różnych zadań obejmujących daną partię materiału poprzez samodzielne poszukiwania i prezentację danego tematu lub zagadnienia)

– burza mózgów (zgłaszanie pomysłów, analiza pomysłów, weryfikacja poprawności przez zastosowanie w konkretnej sytuacji)

– mapa pojęciowa (przedstawienie różnego rodzaju zagadnień i problemów z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp.)

– gry i zabawy dydaktyczne (quizy, krzyżówki, kalambury, wykorzystanie gier planszowych (Memory Game, Bingo), gry dostępne w Internecie itp.)

– nauka przez piosenki (praca z piosenką, nauka słówek i zwrotów, wspólny śpiew celem zapamiętania poznanego słownictwa i doskonalenia wymowy)

– praca ze słownikami

– nasza gazetka (wykonywanie prac plastycznych, projektów, plakatów, map mentalnych do zaprezentowania na ściennej gazetce językowej)

Formy pracy:

– praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)

– praca w parach i grupach

– praca zbiorowa

Dodatkowo w ramach innowacji, uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu. Rezultaty ich pracy (np. w formie plakatów, prezentacji multimedialnych, zagadek dla innych uczniów itp.) będą umieszczane na stronie internetowej oraz prezentowane na gazetkach klasowych i szkolnych.

5. OCZEKIWANE EFEKTY:

– podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego

– rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

– wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim

– wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

– rozwój umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem

– wzbogacenie umiejętności pisania

– wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych

– rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji

– wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi

– rozwój umiejętności współpracy w grupie

– wzrost zaradności w życiu

– wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka

  1. EWALUACJA:

Ewaluacji podlegać będą:

– stopień realizacji programu innowacyjnego

– efektywność metod, technik i form pracy na zajęciach

– atrakcyjność programu dla uczniów

– użyteczność programu dla jego uczestników

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

– obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowanie i poziom zainteresowania

– rozmowy z uczniami

– konsultacje z rodzicami

– analiza postępów i osiągnięć uczniów

– ankieta skierowana do uczniów

W trakcie realizacji innowacji English in modern classbędzie prowadzona dokumentacja, na podstawie, której będzie można dokonać ewaluacji podjętych działań. Wyniki ewaluacji opracowywać będzie nauczyciel języka angielskiego, który jest autorem powyższej innowacji pod koniec roku szkolnego. Analiza wyników ewaluacji rocznej będzie ważną informacją zwrotną dla nauczyciela, który prowadził zajęcia, dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów lekcjami w ramach innowacji oraz poczynionymi postępami. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w formie sprawozdania, z którym zapoznani zostaną uczniowie, ich rodzice, rada pedagogiczna, organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę. Ewaluacja pozwoli na wyciagnięcie wniosków dotyczących metod, technik i form pracy, które zostały zastosowane oraz celowości realizowania podobnych inicjatyw w przyszłości.