Wprowadzanie metody CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

w Katowicach

Rok szkolny 2018/2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ –Wprowadzanie metody CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym

mgr Grażyna Marciniak

mgr Aleksandra Wasilewska

Wstęp

Życie w zjednoczonej Europie ułatwia posługiwanie się choćby jednym z języków obowiązujących w państwach należących do Unii Europejskiej. Znajomość języka obcego poszerzy zakres wzajemnego zrozumienia, współpracy ludzi z różnych krajów i pozwoli przezwyciężyć przejawy uprzedzeń i dyskryminacji.

Nauka języków obcych wpływa korzystnie na sam rozwój dziecka poprzez rozwijanie umiejętności umysłowych, co poprawia zdolności uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania. Ze względu na problemy z koncentracją oraz niechęć do komunikacji w obcym języku, które są powszechne w klasach starszych, warto zaszczepić dzieciom w najmłodszych klasach pozytywne nastawienie do języka angielskiego. Wystarczy poświęcić 15 minut w każdym tygodniu nauki na wskazanie uczniom korelacji j. angielskiego z innymi dziedzinami jak np. przyroda, j. polski, matematyka, historia, geografia, socjologia, demografia. Drugi język staje się częścią całości życia. Takie zabiegi uświadamiają dzieciom, iż jest to powszechny sposób komunikacji na całej kuli ziemskiej i warto go dobrze poznać, aby odnaleźć się w nowym społeczeństwie kosmopolitycznym w wielu aspektach.

Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno – programowa

Uzasadnienie innowacji:

Młodszy wiek szkolny jest okresem kształtowania się i doskonalenia procesów poznawczych, takich jak: spostrzeganie, pamięć, uwaga, mowa, myślenie, które są niezwykle ważne w uczeniu się m.in. języka obcego. Dzieci najwięcej uczą się przez zabawę. Innowacja zapewni im atrakcyjne i interesujące warunki nauki oraz wprowadzi fascynujący i zabawny materiał dydaktyczny będący w korelacji z najbliższym środowiskiem. W swobodnej i radosnej atmosferze przyswajają dużo więcej, niż siedząc za biurkiem. Wierszyki, rymowanki, scenki sytuacyjne, zabawy w języku angielskim to dobry sposób na zainteresowanie ucznia. Podczas pracy na zajęciach dzieci mimowolnie uczą się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.

Dzieci posiadają naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków. Ich aparat mowy jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że lepiej radzą sobie z opanowaniem wymowy, intonacji. Wczesne rozpoczęcie nauki słówek sprawi, że dzieci bez oporów będą używały ich w praktyce. Nie będą miały zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa i nie odczują skrępowania, jeśli popełnią błędy lub czegoś nie zrozumieją. Ta forma nauki prowadzona metodami aktywizującymi zainteresuje dzieci i ułatwi im edukację w drugim etapie kształcenia.

Cel główny innowacji:

Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe, pozwalające na równoległe zdobywanie wiedzy i umiejętności właściwych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz nabywanie na tych samych zajęciach umiejętności komunikacyjnej w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

– opanowanie i utrwalenie słów z j. angielskiego,

– wyzwalanie inwencji twórczej,

– rozbudzenie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych,

– wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji – słownika, książki, Internetu.

– rozbudzenie pasji językowej oraz ciekawości ucznia,

-zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej (słówka) w praktycznych sytuacjach językowych oraz w życiu codziennym nie tylko szkolnym,

– doskonalenie pamięci poprzez naukę rymowanek,

– zachęcanie do samodzielnego uczenia się języka,

– doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej oraz spostrzegawczości,

– wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych,

– rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne wzorce kulturowe,

– wdrażanie do pracy w grupie.

Opis innowacji:

Zajęcia będą odbywały się w klasach 1a i 1b. Działania mające na celu wprowadzenie słownictwa z j. angielskiego w codziennych sytuacjach objęte innowacją będą włączone w proces dydaktyczno – wychowawczy, jednocześnie stanowiąc jego wsparcie i uatrakcyjnienie poprzez gry i zabawy. Będziemy prezentować słownictwo z j. angielskiego w korelacji z zajęciami edukacji wczesnoszkolnej. Tematy poruszane na zajęciach będą pretekstem do nauki słówek w j. obcym oraz nawiązywania komunikacji w tym języku. Uczniowie odgrywając scenki sytuacyjne, ucząc się rymowanek, rozwiązując logogryfy i zagadki będą poznawać słownictwo z j. angielskiego. Poznają obszar wokół szkoły przez pryzmat j. angielskiego. Stworzą wspólną mapę, gdzie można posługiwać się językiem angielskim. Dowiedzą się, którzy bohaterowie ich ulubionych bajek oryginalnie posługiwali się językiem angielskim.

Efekty pracy prezentowane będą na gazetkach ściennych w „Walizeczkach słówek”, wybranie „Klasowego Mistrza Słówek”.

Planowany czas realizacji:

Rok szkolny 2018/2019 – praca IX-V, natomiast VI ewaluacja.

Formy pracy:

– nauka poprzez zabawę

– nauka rymowanek, słówek w sytuacjach powszednich

– tworzenie prac plastycznych, plakatów

– zajęcia w grupie i indywidualne

– zajęcia w terenie (obszary wokół szkoły)

Środki dydaktyczne:

– obrazki

– bajki

– gry językowe

– karty pracy

– krzyżówki

– łamigłówki

– mapa

– teksty rymowanek

– komputer z Internetem

– napisy

Oczekiwane efekty:

– uczeń wzbogacił słownictwo z j. angielskiego,

– uczeń chętnie używa języka w różnych sytuacjach,

– potrafi nawiązać prostą komunikację z inną osobą posługującą się językiem angielskim,

– potrafi pracować w grupie,

– chętnie bierze udział w konkursach

– zna wierszyki i rymowanki w j. angielskim.

Ewaluacja:

Po zakończeniu zadań, dokonana zostanie ewaluacja, która stwierdzi w jakim stopniu założone w innowacji cele edukacyjne zostały osiągnięte, czy proponowane metody i formy pracy były skuteczne i odpowiednio dobrane.

Ewaluacja bieżąca – w czasie zajęć metodami aktywnymi „Walizka, kosz i biała plama”, buźki, termometr, „Smily”.

Ewaluacją będą prace uczniów, na bieżąco eksponowane na gazetkach klasowych.

Arkusz samooceny ucznia.

Wybranie na drodze konkursu – Klasowego Mistrza Języka Angielskiego.

Bibliografia:

Gołębniak B.D.: Uczenie się metodą projektów, WSiP 2002,

Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, 2003,

Pamuła M.: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, 2007,

Rau K., Ziętek E.: Jak aktywizować uczniów?, Oficyna Wydawnicza GP, 2000,

Bzowska L., Kownacka R.: Uczymy się bawiąc? Klasa pierwsza, Wydawnictwo Klanza, 2004

Plan przebiegu innowacji:

1. To ja

– pozdrowienia, pożegnania

– imiona po angielsku

– trzy magiczne słowa – dziękuję, przepraszam i proszę

– poznanie zabaw, wyliczanek dzieci z krajów anglojęzycznych

2. Jestem uczniem

– nauczyciel i nazwy przedmiotów szkolnych

– co mam w piórniku?

– co jest w mojej klasie?

– jakie są pomieszczenia w szkole?

3. Już jesień

– identyfikowanie pór dnia oraz pór roku

– nazwy kolorów związanych z jesienią

– części garderoby związanej z porą roku

– rośliny wokół nas

4. Moja rodzina obchodzi Boże Narodzenie

– nazwy członków rodziny

– do kogo przychodzi św. Mikołaj i co przynosi?

– tradycyjne potrawy z krajów anglojęzycznych

– zwyczaje świąteczne z krajów anglojęzycznych

5. Zimowo na sportowo

– nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z zimą

– poznanie nazw sportów zimowych

– poznanie wyliczanek związanych ze sportem

– kto i kiedy ma ferie zimowe (nazwy narodowości oraz miesięcy)

6. Mój dom

– określanie miejsca zamieszkania: miasto, wieś, osiedle, państwo

– nazywanie i określanie pomieszczeń

– nazwy przedmiotów znajdujących się w domu

– nazwy czynności jakie wykonujemy w domu

7. Bawmy się

– zgadywanki dotyczące części ciała

– bohaterowie bajek dla dzieci pochodzący z krajów anglojęzycznych

– kolory i odcienie – zabawy

– moje zainteresowania – co lubię, a co lubią dzieci z krajów anglojęzycznych

8. Na Wielkanoc już czas

– poznanie świątecznych zwyczajów ludzi z krajów anglojęzycznych

– określanie dat świąt

– jajka, baranki i kurczaki (nazwy zwierząt)

9. Przy moim stole

– nazywanie rodzajów sklepów

– nazywanie kilku podstawowych produktów

– poznanie potraw z krajów anglojęzycznych

– konkurs – wybieranie Klasowego Mistrza Języka Angielskiego